კავკასიაში პირველი გავლენის ფონდი “აქციო” დაფუძნდა

რას გთავაზობთ

logo
ფინანსური მხარდაჭერა ტესტი

მიიღოთ ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმებზე წვდომა ფონდი აქციოსგან.

logo
ტექნიკური მხარდაჭერა

გაგეზარდოთ წვდომა ტექნიკური მხარდაჭერის მექანიზმებზე, როგორებიცაა ცოდნის გაზიარება, სემინარები, ტრენინგები, მასტერკლასები.

logo
გავლენის შეფასება და მართვა

აქციოს გუნდი დაგეხმარებათ შეაფასოთ თქვენი სოციალური გავლენა და მართოთ ის.

სოციალური საწარმოების შერჩევის სტრატეგია

ჩვენი პრიორიტეტები

შრომითი ინტეგრაცია და განათლება

;

გარემოს დაცვა

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება

კრიტერიუმები

სოციალური საწარმოს სამართლებრივი ფორმა

 • არამომგებიანი (არასამეწარმეო) იურიდიული პირი
 • სამეწარმეო იურდიული სტატუსი მქონე ორგანიზაცია (მაგ: შპს, კოოპერატივი), რომლის
  სადამფუძნებლო და საწესდებო დოკუმენტში ნათლად ჩანს სოციალური
  მისიის უპირატესობა;

ეკონომიკური კრიტერიუმები

 • სოციალური საწარმო უნდა იყოს ეკონომიკურად აქტიური სულ მცირე ბოლო
  2 წლის მანძილზე;
 • სულ მცირე ბოლო 1 წლის მანძილზე 
  სოციალურ საწარმოს შემოსავლების სულ მცირე 80% მიღებული უნდა
  ჰქონდეს სამეწარმეო საქმიანობიდან, გაყიდვებიდან. ქონებისა და
  აღჭურვილობისთვის (ძირითადი საშუალებებისთვის) მოზიდული
  ფინანსური მხარდაჭერის გათვალისწინება აღნიშნულ 80%-ში არ მოხდება;
 • სოციალური საწარმოს გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი ბოლო 12 თვის მანძილზე (2021 წლის  უნდა შეადგენდეს სულ მცირე 30,000 ლარს;
 • სოციალური საწარმო მოგების სულ მცირე 70%-ს უნდა ხარჯავდეს სოციალური მიზნის მქონე საქმიანობებისთვის ან ახდენდეს მის რეინვესტირებას საწარმოს განვითარებისათვის.

სოციალური კრიტერიუმები

 • სოციალურ საწარმოს მიღწეული უნდა ჰქონდეს მისიის შესაბამისი
  სოციალური შედეგები და უნდა შეეძლოს მათი ფაქტობრივი ინფორმაციით დადასტურება;

სოციალური საწარმოს გუნდი

 • სოციალურ საწარმოს უნდა ჰყავდეს სულ მცირე 3 მუდმივი, ანაზღაურებადი,
  თანამშრომელი.

შერჩევის პროცესი

გაფართოების იდეების მიღება
აქ შეიძლება იმაზე საუბარი, რომ ღია კარის პრიციპი გვაქვს და რომ თავიდან ვიღებთ.
იდეების შერჩევა
გაფართოების მიზანშეწონილობის ანალიზი; სოციალური საწარმოს ფინანსური და სოციალური შედეგების.
თანაშექმნის პროცესი
ბიზნეს გეგმის შემუსვება, რომელშიც ასახული იქნება როგორც ეკონომიკური საქმიანობის, ისე გავლენის მასშტაბის ზრდა.
განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება
განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება ხდება ფიქრის შემდეგ.
კონტრაქტის გაფორმება
რომელიც ორივე ხელმომწერმა მხარემ უნდა დაიცვას.
ტესტი
სტრატეგია

ჩვენი ინვესტორები

banner

მეტი ინფორმაცია ჩვენი გავლენის ინვესტორებისა და პროცესის შესახებ

გაგვიზიარეთ იდეები