კავკასიაში პირველი გავლენის ფონდი “აქციო” დაფუძნდა

ხშირად დასმული შეკითხვები

ხშირად დასრმული შეკითხვების შესახებ ინფორმაცია თავმოყრილია ამ ბმულზე.

 •  

  • სოციალური საწარმო უნდა იყოს ეკონომიკურად აქტიური სულ მცირე ბოლო 2 წლის მანძილზე, ხოლო ბოლო 1 წლის მანძილზე სოციალური საწარმოს შემოსავლების სულ მცირე 80% მიღებული უნდა ჰქონდეს სამეწარმეო საქმიანობიდან (გარდა კაპიტალური ინვესტიციისა, რომელიც შესაძლოა საგრანტო თანხით იყოს განხორციელებული).
  • სოციალურ საწარმოს წლიური ბრუნვა ბოლო 12 თვის მანძილზე უნდა შეადგენდეს სულ მცირე 30,000 ლარს;
  • სოციალური საწარმო მოგების სულ მცირე 70%-ს უნდა ხარჯავდეს სოციალური მიზნის მქონე საქმიანობებში ან ახდენს მის რეინვესტირებას საწარმოს განვითარებისათვის.

 •  

  გავლენის ფონდი სოციალური საწარმოებისა და სოციალური მიზნის მქონე ორგანიზაციების მხარდამჭერი ორგანიზაცია, რომელიც ფინანსურ რესურსს უმეტესწილად გავლენის ინვესტორებისგან იზიდავს. ასეთი ფონდები გრძელვადიანი მიდგომით მუშაობს სოციალურ საწარმოებთან და უზრუნველყოფს მათ ფინანსურ მხარდაჭერას, ორგანიზაციული გაძლიერებასა და მიღწეული დადებითი გავლენის შეფასებას.

 • პასუხი

 •  

  ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD) გვეუბნება, რომ სოციალურ გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირება გულისხმობს ისეთი ორგანიზაციების ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელთა მიზანია, ერთი მხრივ, დადებითი სოციალური და გარემოსდაცვითი ცვლილებების მოხდენა, ხოლო, მეორე მხრივ, გარკვეული ფინანსური მოგების მიღება. შესაბამისად, ინვესტირება სოციალური გავლენისათვის მიზნად ისახავს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, სოციალური შედეგების მიღწევის გზით.

ვერ იპოვე სასურველი ინფორმაცია?

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით